ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene voorwaarden

  • Onze facturen zijn contant betaalbaar te (Burcht), zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij aanvraag.
  • Bij een herinnering zal een administratieve kost aangerekend worden van €15,00
  • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  • Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)
  • Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

Artikel 2 ziekenvervoer

Elk vervoer per ziekenwagen betekent aanvaarding door de patiënt van onze voorwaarden.

Bij afwezigheid van mondelinge toestemming (bewusteloze patiënt), geeft in deze het dringend medisch karakter de toelating.

Volgende tarieven zijn geldig: (onder voorbehoud wijziging FOD Volksgezondheid)

  • Dringend vervoer van slachtoffer naar ziekenhuis stelsel en accreditatie 112

Start forfait: 61,41€

Electroden AED : 62,37€

  • Secundair tarief dringend niet 112

Volgens ziekenwagentarief geafficheerd in ziekenwagen. 

Electroden AED : 62,37€

Het aantal kilometer wordt bepaald van standplaats tot standplaats, of start event tot terug event

Terugbetaling hangt af van Uw overeenkomst met uw mutualiteit

Artikel 3 betwisting

In geval van betwistingen is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, "Vredegerecht Antwerpen", tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4 verbreking

Indien de klant de ondertekende overeenkomst verbreekt of annuleert zal de clausule toegepast worden voorzien in onze algemene voorwaarden welke verstrekt zijn als bijlage bij de offerte.

Artikel 5 tarief uitzonderlijke medische verzorging

Indien de verzorging naar het slachtoffer toe uitgebreider zijn dan een normale verzorging zal deze gefactureerd worden aan de patiënt.

De arts verantwoordelijk voor de verzorging zal ter plaatse een document ondertekenen en aan de patiënt meedelen wat de verstrekte verzorgingen zijn.

Forfait medicatie, infusen, verband zullen aangerekend worden aan forfait prijs van 25€, niet voor 112 vervoer.

Artikel 6 aanvaarding

Elke opdracht / vervoer betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de "klant".

Artikel 7 overuren

Onvoorziene overuren worden per begonnen uur aangerekend zoals voorzien in de bijzondere clausule van de offertevoorwaarden.